تلفن دفتر دکتر عباسپور (دانشکده) : 02129904173
 تلفن آزمایشگاه : 02129904107
آدرس آزمایشگاه : اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، طبقه دوم، اتاق 225