مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 • F. Faraji daneshgar, M. Abbaspour, “Extracting fuzzy attack patterns using an online fuzzy adaptive alert correlation framework” , SECURITY AND COMMUNICATION NETWORKS, 2016.
 • F. Jafari kaleibar, M. Abbaspour, H. Aghdasi, “An Energy-Efficient Hybrid Routing Method for Wireless Sensor Networks with Mobile Sink” , WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, Vol.90, pp.2001-2015, 2016.
 • S. Aghdasi alamdari, M. Abbaspour, “Energy Efficient Area Coverage by Evolutionary Camera Node Scheduling Algorithms in Visual Sensor Networks” , SOFT COMPUTING, Vol.3, pp.1191-1202, 2016.
 • M. Zakeri ghadi, F. Faraji daneshgar, M. Abbaspour, “A static heuristic approach to detecting malware targets” , SECURITY AND COMMUNICATION NETWORKS, Vol.17, pp.3015-3027, 2015.
 • H. Sadeghian, A. Farahani, M. Abbaspour, “Overhead-controlled contention-based routing for VANETs” , International Journal Of Communication Networks And Information Security, Vol.6, pp.118-128, 2014.
 • R. Tizvar, M. Abbaspour, M. Dehghani sanij, “CR-CEA : A Collision- and Energy- Aware Routing Method for Cognitive Radio Wireless Sensor Networks” , WIRELESS NETWORKS, Vol.20, pp.2037-2052, 2014.
 • N. Ahmadi fard, H. Nabizadeh alamdari, M. Abbaspour, “ISEFF: An ID-based Scalable and Efficient Distributed File Sharing Technique in Vehicular Ad Hoc Networks” , WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, Vol.2, pp.821-841, 2014.
 • H. Nabizadeh alamdari, M. Abbaspour, “IFRP : An Intrusion/Fault Tolerant Routing Protocol for Increasing Resiliency and Reliability in Wireless Sensor Networks” , INTERNATIONAL JOURNAL OF AD HOC AND UBIQUITOUS COMPUTING, Vol.14, pp.52-69, 2013.
 • L. Rezazadeh jebalbarezi, S. Aghdasi alamdari, S. Ghorashi, M. Abbaspour, “A Reliable and Timely Medium Access Control Protocol for Vehicular Ad hoc Networks” , INTERNATIONAL JOURNAL OF AD HOC AND UBIQUITOUS COMPUTING, Vol.12, pp.216-224, 2013.
 • M. S., A. Sarafi, M. Abbaspour, “An adaptive CSMA/TDMA hybrid MAC for energy and throughput improvement of wireless sensor networks” , AD HOC NETWORKS, Vol.11, pp.1297-1304, 2013.
 • B. SH., M. Abbaspour, “Securing BitTorrent using a new Reputation-based Trust Management System” , PEER-TO-PEER NETWORKING AND APPLICATIONS, Vol.2012, pp.20-25, 2012.
 • F. Geramiraz, A. Memaripour, M. Abbaspour, “Adaptive Anomaly-Based Intrusion Detection System Using Fuzzy Controller” , International Journal of Network Security, Vol.14, pp.352-361, 2012.
 • M. Damanafshan, A. KH., M. Abbaspour, “GASANT: An ant-inspired least-cost QoS multicast routing approach based on genetic and simulated annealing algorithms” , INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, Vol.7, pp.417-431, 2012.
 • S. Aghdasi alamdari, S. Naseri, M. Abbaspour, “Energy efficient camera node activation control in multi-tier wireless visual sensor networks” , WIRELESS NETWORKS, Vol.2012, pp.725-740, 2012.
 • M. Rafigh, M. Abbaspour, “K-Coverage Persevering Routing Technique Based On Event Occurrence Patterns for Wireless Sensor Networks” , INTERNATIONAL JOURNAL OF DISTRIBUTED SENSOR NETWORKS, Vol.2012, 2012.
 • M. Rafigh, M. Abbaspour, “Maximizing Coverage Degree Based on Event Patterns in Wireless Sensor Networks” , Computer and Information Science 2011, Vol.2011, pp.143-153, 2011.
 • A. Sianati, M. Abbaspour, M. Norouzi, “Head-tail video streaming over peer to peer systems” , International journal of computer networks & communications, Vol.3, pp.68-81, 2011.
 • H. Rahmani, M. Bonyadi, M. Ebrahimi moghaddam, M. Abbaspour, “Hardware design of a new genetic based disk scheduling method” , REAL-TIME SYSTEMS, Vol.3, pp.41-71, 2011.
 • M. Ebrahimi moghaddam, M. Abbaspour, S. Asiaban, “A real time Scheduling algorithm for soft periodic task” , International journal of Digital Content Technology and its Applications ( JCTA), Vol.3, pp.100-111, 2009.
 • S. Aghdasi alamdari, P. B., M. Ebrahimi moghaddam, M. Abbaspour, ” High resolution images with minimum energy dissipation and maximum field of view in camera based multimedia sensor networks” , SENSORS, pp.6385-6410, 2009.
 • P. Loloeian, M. Abbaspour, “An automatic method for instruction-set extension generation usig the center of gravity concept” , IEICE ELECTRONICS EXPRESS (), Vol.5, pp.543-549, 2008.
 • S. A., M. Abbaspour, M. Ebrahimi moghaddam, Y. S., “An energy-effecient and high-quality video transmission architecture in wireless video-based sensor netword” , SENSORS, 2008.
 • 23. س. اقدسي علمداري, م. عباسپور, “الگوريتم توزيع شده جهت فراهم آوردن پوشش چند-جانبه از هدف در شبكه هاي حسگر بصري” , مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز, نسخه 42, صفحات:53-63, 1391.

 


مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ ها

 • B. Hosseini moghaddam, M. Abbaspour, “Sensitivity analysis of static features for Android malware detection” , In I, 2014.
 • O. Boroumand, M. Abbaspour, M. Kalemati, “A New Queuing Management Mechanism for Congestion Performance Improvement in Wireless Multimedia Sensor Networks” , In International Symposium on Telecommunication IST2012, 2012.
 • S. Aghdasi alamdari, N. Torabi, A. Rahman zadeh, M. A., M. Abbaspour, “Usefulness of Multicast Routing Protocols for Vehicular Ad-hoc Networks” , In International Symposium on Telecommunication IST2012, 2012.
 • A. Farahani, M. Abbaspour, A. Nazemi, “A Model for Atomatic Vechicular adhoc Network” , In 2nd World Conference on Information Technology, 2011.
 • H. Nabizadeh alamdari, M. Abbaspour, “IFRP : An Intrusion/Fault Tolerant Routing Protocol for Increasing Resiliency and Reliability in Wireless Sensor Networks” , In International Conference on Selected Topics in Mobile and Wireless Networking (iCOST)2011, 2011.
 • H. Sadeghian, A. Farahani, M. Abbaspour, “Dynamic Forwarding Delay in contention-based forwarding protocols” , In 2nd International Conference on Computational Problem-Solving (ICCP 2011), 2011.
 • N. Ahmadi fard, H. Nabizadeh alamdari, M. Abbaspour, “SEFF: A Scalable and Efficient Distributed File Sharing Technique in Vehicular” , In 17th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC), 2011.
 • S. Arshad, M. Abbaspour, H. S., M. Kharrazi, “An Anomaly-based Botnet Detection Approach for Identifying Stealthy Botnets” , In IEEE International Conference on Computer Applications and Industrial Electronics (ICCAIE)2011, 2011.
 • L. Rezazadeh jebalbarezi, S. Aghdasi alamdari, S. Ghorashi, M. Abbaspour, “A novel stdma mac protocol for vehicular ad-hod networks” , In 2011 international symposium on computer networks and distributed systems [CNDS], 2011.
 • A. Sabouri, M. Abbaspour, “Dual-path peer-to-peer anonymous approach” , In 2010 16th international conference on parallel and distributed system, 2010.
 • M. Faghih, M. Ebrahimi moghaddam, M. Abbaspour, “Modified Tiny OS for Energy Efficient Image Transmission in Wireless Multimedia Sensor Networks” , In International conference on sensor networks and application (SNA) , 2009.
 • M. Ebrahimi moghaddam, M. Abbaspour, S. Aghdasi alamdari, “An energy-efficient and high-quality video transmission architecture in wireless video-based sensor networks” , In IEEE international conference on circuits & systems for communications( ICCSC 2008), 2008.
 • S. A., M. Abbaspour, “ET-MAC: an energy-efficient and high throughput MAC protocol for wireless sensor networks” , In Sixth Annual Conference on Communication Networks and Services Research (CNSR2008) IEEE , 2008.
 • S. A., M. Abbaspour, M. Ebrahimi moghaddam, “A energy-efficient and high-quality MAC protocol for image transmission in wireless sensor metworks” , In IEEE international conference on circuits & systems for communications( ICCSC 2008), 2008.
 • V. Samadi, M. Abbaspour, “A new routing algorithm for irregular mesh NoCs” , In International SoC Design Conference (ISOCC 2008), 2008.
 • H. Alipoor, M. Abbaspour, M. Esmaeili , H. Shahhosseini, H. Moosavi, “Daca: dynamic advanced clustering algorithm for sensor networks” , In ICECS 2007, 2007.
 • M. A., N. Kazemi fard, M. Abbaspour, A. Haghighat, “Performance evaluation on a modified multi ring algorithm for mutual exclution in distributed systems” , In IEEE Proceedings of East-West Design and Test Symposium, EWDTS’07, 2007.
 • M. Esmaeil doust, N. Kazemi fard, M. Taherkhani, M. Abbaspour, “Power and performance optimized noc based systems design flow” , In IEEE Proceedings of East-West Design and Test Symposium, EWDTS’07, 2007.
 • M. Esmaeili, A. Saremi, M. Abbaspour, M. Rahnama, H. Shahhosseini, “Fuzzy rule based algorithm combination genetic algorithm for intrusion detection” , In IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBATIC, VISION, IINTERNATIONAL & SIGNAL PROCESSING 2007, 2007.
 • M. Mirakhorli, M. Azimipoor, M. Abbaspour, “A novel method for leader election algoriithm” , In Sventh inernational conference on computer and information technology(IEEE CIT 07), 2007.
 • N. Honarmand, A. Shahabi, H. S., M. Abbaspour, Z. Navabi, “High level synthesis of degradable ASICs using virtual binding” , In 25th IEEE VLSI test symmposium (vts’07), 2007.
 • N. Honarmand, H. S., M. Abbaspour, Z. Navabi, “APDL: A processor description language for design space exploration of embedded processors” , In FDL’07, 2007.
 • N. Honarmand, H. S., M. Abbaspour, Z. Navabi, “Processor description in APDL for design space exploration of Embedded” , In IEEE Proceedings of East-West Design and Test Symposium, EWDTS’07, 2007.
 • R. Marvoji, H. S., M. Abbaspour, “Optimal placement of frequently accessed IPs in mesh NoCs” , In The Twelfth Asia-Pacific Computer Systems Architecture Conference (ACSAC 2007), 2007.
 • M. Abbaspour, “A fov-clustering as a solution to a novel camera node:activationproblem in wvsns” .
 • M. Ravanbakhsh, Y. Abbasi, M. Abbaspour, H. S., “Heuristic Routing Mechanism Using a New Addressing Schemes” .
 • M. Soleymani, A. KH., M. D., M. Damanafshan, A. Behzadi, M. Abbaspour, “RAAS: A Reliable Analyzer and Archiver for Snort Intrusion Detection System” .
 • M. Soleymani, M. Abbaspour, A. Behzadi, “A Fast and Reliable IDS Analyzer” .
 • N. Honarmand, A. Shahabi, H. S., M. Abbaspour, Z. Navabi, “High Level Synthesis of Degradable ASICs Using” .
 • S. Navvabpour, N. F., M. Abbaspour, A. Behzadi, “Secure Routing in Structured Peer to Peer File-Sharing Networks,” .
 • ف. جعفري كليبر, م. عباسپور, س. اقدسي علمداري, “بررسي تاثير چالش هاي چاهك سيار بر معيار هاي بهينگي الگوريتم هاي مسير يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم” نوزدهمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران, 1392.
 •  م. ذاكري قادي, ف. فرجي دانشگر, م. عباسپور, “رويكردي هوشمندانهي ايستا به منظور شناسايي فايلهاي مشكوك به بدافزار” ششمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران, 1391.
 • م. نادري, ر. حسن زاده, ح. فرهادي, م. عباسپور, “سيستم تشخيص نفوذ پايگاه داده ها مبتني بر داده كاوي الگوهاي رفتار” سيزدهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران, 1386.
 • م. فضلعلي, م. عباسپور, ع. ذاكرالحسيني, م. فلاح مدواري, “طراحي و پياده‌سازي يك روش جديد براي سنتزسيستمهاي با قابليت پيكربندي مجدد جزئي” دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران, 1385.